Privacy verklaring

Door gebruik te maken van deze site (www.hormoontaal.nl) en/of een afspraak te maken in de praktijk ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. 


VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is:

HormoonTaal

Saskia Campoy-Borsboom

06-41767272

saskia@hormoontaal.nl

KVK 81328702


VERKRIJGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons je persoonsgegevens zodat wij je deze diensten kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via email, telefonisch, via onze website of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachingstraject.


PERSOONSGEGEVENS

HormoonTaal verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • geboortedatum- en plaats
 • geslacht
 • contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • gespreksverslagen
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via deze website, in correspondentie en/of telefonisch
 • bankrekeningnummer
 • IP-adres


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

HormoonTaal verwerkt ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens indien je die gegevens met ons deelt:

 • gezondheid
 • genetische gegevens


DOELEINDEN

HormoonTaal verwerkt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

 • het onderhouden van contact
 • het geven van advies en het bieden van een persoonlijk coach- of begeleidingstraject
 • een goede en efficiënte dienstverlening
 • beheer van cliëntenbestand
 • het verrichten van administratieve handelingen
 • facturering
 • innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • marketing
 • nakoming van wettelijke verplichtingen
 • het voeren van geschillen


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

HormoonTaal neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus ook geen besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit. 


HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

HormoonTaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd.

Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan de wettelijke bewaarplicht, zoals de fiscale bewaarplicht. Je persoonsgegevens die we in het kader van een coach- en/of begeleidingstraject verwerken, bewaren we tot 7 jaar na afronding van het betreffende traject.


BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, versleuteling middels een SSL-certificaat,  zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via saskia@hormoontaal.nl


GEBRUIK SOCIAL MEDIA

Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via sociale (media)netwerken of websites van derden zoals Instagram, Facebook etc. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico. Voordat je van de diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.


VERSTREKKKING AAN DERDEN

HormoonTaal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HormoonTaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

HormoonTaal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


JE RECHTEN

Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangt ontvang je in beginsel binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je ons verzoeken tot overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens door HormoonTaal.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar saskia@hormoontaal.nl.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.



Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 maart 2021.

 
 
 
 
E-mailen
Instagram